Regionalny oddział w Poznaniu

Minimalna wysokość opłaty z tytułu nadzoru w 2021 r.

10 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) opłata z tytułu nadzoru nie może być mniejsza niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Minimalną opłatę (w terminie do 15 października 2021 r.) wnoszą firmy audytorskie, które w 2021 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku kalendarzowego lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowi kwotę mniejszą niż 1033 zł.

Link do komunikatu prezesa GUS: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/137

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR