Regionalny oddział w Poznaniu

O oddziale

Oddział Regionalny w Poznaniu został utworzony w 1992 roku i w 2012 r. obchodził swoje dwudziestolecie istnienia. W pierwszym okresie działalności wysiłek był skierowany na stronę organizacyjną oraz ewidencyjno – informacyjną Biegłych Rewidentów oraz firm audytorskich z terenu działania Oddziału. RO od momentu powołaniu korzystał gościnnie z pomieszczeń wynajętych od  Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ówczesny Zarząd rozpoczął starania o samodzielną siedzibę Oddziału, które zostały zakończone pełnym sukcesem.

Siedziba od roku 2000 znajduje się przy ul. Morawskiego 1 . Oficjalne otwarcie nowej siedziby odbyło się 6 marca 2001r. z udziałem pana Piotra Rojka ówczesnego Prezesa  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Dysponujemy powierzchnią 143m2 na którą składają się 2 pomieszczenia biurowe oraz klimatyzowana sala wykładowa dla 45 osób w pełni wyposażona do prowadzenia różnego typu szkoleń oraz innych zajęć.

Od tej chwili praca Zarządu (obecnie Regionalnej Rady) ukierunkowana była przede wszystkim na  aktywne włączenie się w realizację programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwalonego na IV Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, a odnoszącego się zwłaszcza do zadań jakie powinien spełniać Regionalny Oddział KIBR w zakresie dobrego i skutecznego funkcjonowania samorządu, integracji środowiska biegłych rewidentów, dbałości o znaczącą rolę i rangę pracy biegłego rewidenta z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej, ale także edukacji biegłego rewidenta. Te działania Regionalny Oddział realizuje nieprzerwanie do dziś, będąc  drugim  Oddziałem w kraju pod względem liczebności członków –ok. 800. Wyrazem tych działań  jest podjęcie się przez RO już od roku 2001  prowadzenia samodzielnego szkolenia biegłych rewidentów  w zakresie  obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, przy  doborze odpowiednich modułów, składających się w rezultacie na wieloletni program edukacyjny. Regionalny Oddział realizuje również zadania integracyjne, na które składają się różnego rodzaju spotkania,  wyjazdy.  Tradycją stały się również coroczne spotkania przy wigilijnym stole. Nie sposób również pominąć działań integracyjnych polegających na zacieśnianiu więzi z biegłymi rewidentami z tzw. ”terenu”, a odnoszących  się tematycznie do zagadnień samorządowych i    aktualnych  zmian  w rachunkowości oraz podatkach.

W styczniu 2002r  utworzono przy Regionalnym Oddziale Klub Seniora, którego działacze dążą do zachowania więzi między biegłymi rewidentami seniorami, a biegłymi rewidentami „czynnie wykonującymi zawód audytora”. Godnym podkreślenia jest fakt powstania w roku 2005 księgi honorowej „ Zasłużony dla korporacji biegłych rewidentów”. Tytuł ten ustanowiono dla biegłych rewidentów działających aktywnie w pracy społecznej jak i zawodowej w regionie Wielkopolski. Członkowie naszego Oddziału przyczyniają się nie tylko do rozwoju naszego lokalnego samorządu ale również biorą aktywny udział w pracach organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Bardzo istotną formą promującą zawód biegłego rewidenta w działalności Oddziału są organizowane od 2005r. przy współudziale  Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Konto”   corocznie ogólnopolskie konferencje zawodowe.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR